User Tools

Site Tools


6691--6952-niccol-la-gi

6952 Niccolò là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1804.5414896 ngày (4.94 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 5 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
6691--6952-niccol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)