User Tools

Site Tools


6705--6439-tirol-la-gi

Tirol
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6439
Tên thay thế 1988 CV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9180598
Viễn điểm quỹ đạo 3.4443230
Độ lệch tâm 0.0827148
Chu kỳ quỹ đạo 2072.4455583
Độ bất thường trung bình 99.76230
Độ nghiêng quỹ đạo 19.10883
Kinh độ của điểm nút lên 148.03597
Acgumen của cận điểm 119.52164
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6439 Tirol (1988 CV) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6439 Tirol
6705--6439-tirol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)