User Tools

Site Tools


6708--6816-barbcohen-la-gi

Barbcohen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6816
Tên thay thế 1981 EB28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9156124
Viễn điểm quỹ đạo 2.6652374
Độ lệch tâm 0.1636432
Chu kỳ quỹ đạo 1266.1130915
Độ bất thường trung bình 249.11205
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09868
Kinh độ của điểm nút lên 138.67925
Acgumen của cận điểm 110.22169
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

6816 Barbcohen (1981 EB28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6816 Barbcohen
6708--6816-barbcohen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)